برنامه بدنسازی در واقع مانند یک نقشه راه است که گام های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف تایین شده را مشخص می کند. همچنین باعث تداوم اجرای تمرینات و در نهایت ارزیابی عملکرد با توجه به زمان و انرژی صرف شده می گردد.