استفان رولنیک (Stephen Rollnick)، دارای مدرک دکترا و استاد روانشناسی در دانشکده پزشکی دانشگاه کاردیف کشور انگلیس است. عمده تحقیقات دکتر رولنیک در زمینه روش های ایجاد انگیزش می باشد.