استفان کو (Stephen Co)، مدرس ارشد در سازمان بین المللی شفابخشی است و تا کنون هزاران نفر را در سراسر دنیا آموزش داده است. همچنین او شاگرد استاد بزرگ چوک کو سویی و یکی از دو استاد برجسته انجمن بین المللی پرانیک هیلرس است.