اشلی کلیم (Ashley Kalym)، از اعضای سابق تفنگداران دریایی بریتانیا است. او در ارتش مربی بدنساز و آمادگی جسمانی سربازان بوده است. همچنین او مدرس دوره های کلستنیکس و ژیمناستیک در لندن می باشد.