آندرس برگت (Anders Berget)، متخصص توانبخشی است. همچنین او مدرس دوره های مربیگری و بدنسازی می باشد.