امی آنمان (Amy Auman)، فارغ التحصیل دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس است. همچنین او مدرس و مربی تمرینات یوگا در سنت لوئیس ، میسوری می باشد.