آدی جانسون (Addie Johnson)، استاد عملکرد بدن انسان در دانشگاه گرونینگن است. عمده تحقیقات او در زمینه رویکرد روانشناختی علوم اعصاب در بدن انسان می باشد.