آرون اسمیت (Aaron Smith) استاد کسب و کارهای ورزشی در دانشگاه لوفبورو لندن در کشور انگلیس است. عمده تحقیقات او در زمینه تغییرات سازمانی و سیاسی در ورزش می باشد.