ارسال مطالب شما

مطلب ارسالی

  از شما فرهیخته گرامی که دستی بر قلم دارید، دعوت به همکاری می شود. شایان ذکر است، مجله نکات تناسب اندام به پاس قدردانی، علاوه بر پرداخت نقدی نام شما را در مطلب ارسالی ذکر می نماید.

با مشارکت در بخش ارسال مطلب، موافقت خود را با قوانین این بخش اعلام می نماید.

  بدان جهت که مجله نکات تناسب اندام بتواند از مطلب ارسالی شما استفاده نماید، تایید می کنید آنچه ارسال کرده اید، تولید یا کار شخص شما است.

  تایید می کنید که، مطلب ارسالی منحصرا برای مجله نکات تناسب اندام تولید شده است و برای سایر سایت‌ها و رسانه‌ها باز ارسال نمی شود.

  تایید می کنید که، محتوای تبلیغاتی و اشارات مستقیم یا غیرمستقیم تبلیغاتی و ارائه نشانی اینترنتی در آن قرار ندارد.

  ارسال کننده مطلب، نوع کار شامل ترجمه، تالیف و گردآوری را مشخص می نماید و چنانچه مطلب ترجمه باشد، لینک متن اصلی نیز ضمیمه آن می شود.

  حق التحریرها در پایان هر ماه و بر طبق تعداد بازدید در چهل و هشت ساعت، صورت می پذیرد.

  جهت شروع همکاری، تنها کافیست بخش زیر را تکمیل نمایید. پس از بررسی اطلاعات ثبت شده، با شما تماس گرفته می شود.